S VTÁKMI BABEJ HORY PO CELÝ ROK

Foto: Šimon Kertys

 

Vyletel vták hore nad oblaky,
mal on peria nado všetky vtáky,
nado všetko stvorenie!

                                               Text ľudovej piesne  

Kto by to nechcel aspoň raz zažiť? Vyletieť si ako vták? Po celý školský rok 2017/2018 sa žiaci 4 základný škôl (Rabča, Sihelné, Rabčice a Oravská Polhora) svojimi aktivitami zapájali do projektu venovanému vtáctvu, pod názvom „Vtáky Babiohorského pohraničia“.

Projekt bol realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovenská republika 2014-2020, pri ktorom spolupracovali dve organizácie (Babiogorski Park Narodowy Poľsko a Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava) spolu s miestnymi základnými školami.

Celý rok bol pre žiakov veľkou výzvou. V priebehu projektu pribúdali informácie o vtáctve, skúsenosti s ich rozpoznávaním, poznanie ich spôsobu života a ochrany, ale aj pozorovanie vtáčích druhov priamo v ich prirodzenom prostredí. Dnes je čas na jeho ukončenie a bilancovanie.

Do akých aktivít sa v rámci projektu žiaci zapojili?

  • Absolvovali odbornú prednášku o vtáctve v regióne Babej hory. Na spomínanej prednáške boli žiakom predstavené najohrozenejšie druhy vtáctva, ich etológia (spôsob správania sa), prirodzený biotop, či spôsob ochrany. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne ornitologické pomôcky, ktoré sú potrebné v teréne pri pozorovaní vtáčích druhov. Zisťovali neinvazívne metódy monitoringu vtáctva, ako je napríklad vábenie pomocou píšťaliek, či určovanie prítomnosti druhu podľa rozpoznania pobytových znakov (trus, perie, hniezdo, škrupiny z vajec…). Prednáška bola realizovaná odbornými pracovníkmi so Správy CHKO Horná Orava (Ing. Zuzana Kertysová) a s Babiogorského Parku Narodowego (Mgr. Katrzyna Fujak).
  • Žiaci sa veľkým, priam ohromujúcim záujmom a odvahou zúčastnili na terénnej výučbe rozpoznávania rôznych druhov sov a to priamo v lesoch pod Babou horou. Na súmraku sa žiaci zišli pri školách, odkiaľ ich autobus odviezol na lokalitu Vonžovec. Štyria prizvaní ornitológovia z Poľska, pracovníci z BgPN a so SCHKO Horná Orava predstavili žiakom, ale aj rodičom a pedagógom druhy sov vyskytujúcich sa v priľahlých lesoch ako aj metódy ich vábenia. Nič už nebránilo celému „tímu malých ornitológov“ sa pod rúškom tmy vybrať priamo do lesov a vyskúšať si monitorovanie sov priamo v teréne. Na druhý deň ráno sa skupinky žiakov vymenili a poznávanie vtáctva pokračovalo na brehoch Oravskej priehrady v Bobroveckej zátoke. Záujem, odvaha a odhodlanie žiakov ohromilo všetkých prítomných. Ich pripravenosť do terénu a trpezlivosť pri pozorovaní by si zaslúžila medailu. Bol to zážitok a skúsenosť na celý život.
  • Treťou a veľmi dôležitou aktivitou žiakov bola ich reálna pomoc vtáctvu počas zimy, vlastné pozorovania a určovanie vtáčích druhov. K tomu mala žiakom dopomôcť vydaná publikácia „Vtáčie vademecum“ a maľovaný plagát vtáčích druhov Babej hory, ktorý každý žiačik dostal. Pomocou priloženého pozorovacieho hárku sa dokázali deti sústrediť na rozpoznávacie znaky vtáčích druhov v ich okolí, na podmienky ktoré práve v čase pozorovania vonku vládli, ale aj na spôsob správania sa pozorovaného druhu. Následne všetci svoje svedomito vyplnené pozorovacie hárky odovzdali. Hárky boli doručené na Správu Babiogorkého Parku Narodowego v Zawoji Poľsko.
  • Odmenou za svedomitú a vytrvalú prácu pri získavaní poznatkov a skúseností o živote vtáctva v regióne Babej hory boli pre žiakov tričká s vtáčími druhmi, kŕmidlo pre vtáky a zostava krmív a tukových guliek určených pre zakrmovanie vtáctva na školskom dvore.
  • V rámci projektu bola vydaná dvojjazyčný Poľsko–slovenská kniha o vtákoch Babej hory, ktorá bola rozdistribuovaná do škôl. Táto publikácia je krásnou pamiatkou na spoločný, aktívny rok v lone prírody pod Babou horou.

 

Najväčšou odmenou pre nás všetkých boli spoločné chvíle, silné priateľstvá, ako aj podpora rodičov a škôl. Tešíme sa , že s príchodom jari sami žiaci prejavili veľký záujem o opakovanie terénnych pozorovaní vtáctva. Veľmi sa na spoločné chvíle tešíme a ĎAKUJEME!