PODMIENKY OCHRANY JEDNOTLIVÝCH ZÓN CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI HORNÁ ORAVA

podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

v znení zákonov NR SR č. 525/2003, 205/2004, 364/2004, 15/2005, 479/2005, 24/2006, 359/2007, 454/2007 Z.z., 515/2008 Z.z., 117/2010 Z.z. a 145/2010 Z.z.

Mapa zón v CHKO Horná Orava

Mapu jednotlivých zón v CHKO Horná Orava nájdeš aj tu:

 Zóna A (5. stupeň ochrany)

 Podľa § 16 ods. 1 zákona je zakázané:

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1 zákona:
  1. vjazd a státie s motorovým vozidlom 44), motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom  alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, [§ 13 ods. 1 písm. a)]
  2. vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, [§ 14 ods. 1 písm. b)]
  3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, [§ 14 ods.1 písm. c)]
  4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce, [§ 14 ods. 1 písm. d)]
  5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, [§ 14 ods. 1 písm. e)]
  6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, [§ 14 ods. 1 písm. f)]
  7. rozširovať nepôvodné druhy, [§ 14 ods. 1 písm. g)]
  8. zbierať rastliny vrátane ich plodov, [§ 14 ods. 1 písm. h)]
  9. organizovať spoločné poľovačky, [§ 14 ods. 1 písm. i)]
  10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, [§ 14 ods. 1 písm. j)]
  11. ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom, 58) [§15 ods. 1 písm. b)]
  12. umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, [§ 15 ods. 1 písm. c)]
  13. aplikovať chemické látky a hnojivá, [§ 15 ods. 1 písm. d)]
  14. rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny, [§ 15 ods. 1 písm. e)]
  15. zbierať nerasty alebo skameneliny, [§ 15 ods. 1 písm. f)]
  16. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, [§ 15 ods. 1 písm. g)]
  17. umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat, [§ 15 ods. 1 písm. h)]
  18. vykonávať geologické práce, [§ 15 ods. 1 písm. i)]
  19. umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo  správe vodného toku alebo vodného diela, [§ 15 ods. 1 písm. j)]
  20. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov 59) (služobný pes) a poľovného psa, [§ 15 ods. 1 písm. k)]
 2. zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,
 3. stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
 4. zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
 5. osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,
 6. rušiť pokoj a ticho,
 7. chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
 8. meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom, 40)
 9. umiestniť stavbu.

 

Výnimku zo zakázaných činností povoľuje OÚvSK.

 

Podľa § 16 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 • vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), i), j), l) a o), § 14 ods. 2 písm. d) a f) a 15 ods. 2 písm. b) zákona:
  1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, 45a) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, [§ 13 ods. 2 písm. a)]obec, ak si pôsobnosť nevyhradil OÚ
  2. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)]OÚvSK
  3. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému 52) za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)]
  4. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)]
  5. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, [§ 13 ods. 2 písm. o)]OÚvSK
  6. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 57) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,  [§ 14 ods. 2 písm. d)]
  7. vykonávanie technických geologických prác, [§ 14 ods. 2 písm. f)]OÚvSK
  8. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek [§ 15 ods. 2 písm. b)]. –

 

Zóna B (4. stupeň ochrany)

Podľa § 15 ods. 1 zákona je zakázané:

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1 zákona:
 2. vjazd a státie s motorovým vozidlom 44), motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, [§ 13 ods. 1 písm. a)]
 3. vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, [§ 14 ods. 1 písm. b)]
 4. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, [§ 14 ods.1 písm. c)]
 5. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity  za hranicami zastavaného územia obce,  [§ 14 ods. 1 písm. d)]
 6. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, [§ 14 ods. 1 písm. e)]
 7. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, [§ 14 ods. 1 písm. f)]
 8. rozširovať nepôvodné druhy, [§ 14 ods. 1 písm. g)]
 9. zbierať rastliny vrátane ich plodov, [§ 14 ods. 1 písm. h)]
 10. organizovať spoločné poľovačky, [§ 14 ods. 1 písm. i)]
 11. vykonávať banskú  činnosť   a  činnosť   vykonávanú  banským   spôsobom, [§ 14 ods. 1 písm. j)]
  1. ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
  2. umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
  3. aplikovať chemické látky a hnojivá,
  4. rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
  5. zbierať nerasty alebo skameneliny,
  6. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
  7. umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
  8. vykonávať geologické práce,
  9. umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
  10. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

Výnimku zo zakázaných činností povoľuje OÚvSK.

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 1. vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 a), c), i), j), l) a o) a § 14 ods. 2 d) až f) zákona:
  1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, 45a) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, [§ 13 ods. 2 písm. a)]obec, ak si pôsobnosť nevyhradil OÚ
  2. výstavbu lesných ciest a zvážnic, [§ 13 ods. 2 písm. c)]OÚvSK
  3. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)]OÚvSK
  4. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami  integrovaného záchranného systému 52) za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)]
  5. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)]
  6. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, [§ 13 ods. 2 písm. o)]OÚvSK
  7. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 57) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla  alebo lietajúceho športového zariadenia, [§ 14 ods. 2 písm. d)]
  8. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo zavretých stavieb, [§ 14 ods. 2 písm. e)]
  9. vykonávanie technických geologických prác, [§ 14 ods. 2 písm. f)]OÚvSK
 2. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, – OÚŽP
 3. umiestnenie stavby. – OÚvSK

 

Zóna C (3. stupeň ochrany)

 Podľa § 14 ods. 1 zákona je zakázané:

 

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a) zákona:
  • vjazd a státie s motorovým vozidlom 44), motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, [§ 13 ods. 1 písm. a)]
 2. vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
 3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
 4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
 5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné  spoločenské podujatie,
 6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
 7. rozširovať nepôvodné druhy,
 8. zbierať rastliny vrátane ich plodov,
 9. organizovať spoločné poľovačky,
 10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

 Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch povoliť OÚvSK.

 

 Podľa § 14 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 1. vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a) až e), i), j), l), m) a o) zákona:
 2. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, 45a) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, [§ 13 ods. 2 písm. a)]obec, ak si pôsobnosť nevyhradil OÚ
 3. likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov 46) s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov, 47) [§ 13 ods. 2 písm. b)]
 4. výstavbu lesných ciest a zvážnic, [§ 13 ods. 2 písm. c)]OÚvSK
 5. oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, [§ 13 ods. 2 písm. d)]
 6. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat 48) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, 49) umiestnenie košiara, stavby a iného  zariadenia na ich ochranu, [§ 13 ods. 2 písm. e)]
 7. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)]OÚvSK
 8. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi   a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému 52) za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)]
 9. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)]
 10. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, [§ 13 ods. 2 písm. m)]
 11. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, [§ 13 ods. 2 písm. o)]OÚvSK
 12. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, 51) ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule, –
 13. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti, –
 14. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 57) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo      lietajúceho športového zariadenia, –
 15. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo zavretých stavieb, –
 16. vykonávanie technických geologických prác. – OÚvSK

 

Zóna D (2. stupeň ochrany)

 Podľa § 13 ods. 1 zákona je zakázaný:

 1. vjazd a státie s motorovým vozidlom 44), motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
 2. vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo    diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie 45) a vyznačenej cyklotrasy.

Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch povoliť OÚvSK.

 

 Podľa § 13 ods. 2 zákona sa  vyžaduje súhlas na:

 1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, 45a) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, – obec, ak si pôsobnosť nevyhradil OÚ
 2. likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov 46) s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov, 47) –
 3. výstavbu lesných ciest a zvážnic, – OÚvSK
 4. oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, –
 5. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat 48) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, 49) umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu, –
 6. vykonávanie technických geologických prác, 50) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, – OÚvSK
 7. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 51) za hranicami zastavaného územia obce, –
 8. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, –
 9. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, – OÚvSK
 10. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému 52) za hranicami zastavaného územia obce, –
 11. organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, 53) ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených, –
 12. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, –
 13. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, –
 14. použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, 54) –
 15. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka. – OÚvSK

 

 1. Stupeň ochrany

 

Podľa § 12 zákona:

 • Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje inak. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody, ako aj jednotlivé súhlasy a zákazy podľa § 3 až 10 zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 4 ods. 1 všeobecná ochrana rastlín a živočíchov:

 • Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

 Podľa § 6 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 • zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu spôsobom, ktorým sa môže biotop poškodiť alebo zničiť. –

 Podľa § 6 ods. 4 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 •  na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, ak sa tieto činnosti nevykonávajú správcom vodného toku v súlade s osobitnými predpismi. – OÚvSK

Podľa § 7a ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 • vypúšťanie nepôvodných druhov živočíchov do voľnej prírody. Výnimku predstavujú živočíchy ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaný ministerstvom. – MŽP SR

 Podľa § 7a ods. 4 zákona sa vyžaduje súhlas na výnimku zo zákazu:

 • invázne druhy živočíchov, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným predpisom, ktoré sa zakazujú držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody a to iba na účely výskumu alebo vzdelávania – MŽP SR

 Podľa § 7a ods. 7 zákona sa zakazuje:

 • v prípade odchytu invázneho druhu živočícha jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady.

Podľa § 7b ods. 1 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 •  nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, je na výsadbu alebo pestovanie takýchto rastlín má uskutočniť za hranicami zastavaného územia obce. – OÚvSK

 Podľa § 7b ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na výnimku zo zákazu:

 •  invázne druhy rastlín, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu, na ich držbu, prepravu, dovoz, pestovanie, rozmnožovanie a obchod s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich. Výnimku zo zákazu je možné udeliť iba na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely – OÚvSK

 Podľa § 8 ods. 1 zákona orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže:

 • činnosť, ktorej následkom hrozí poškodenie alebo ničenie prírody a krajiny, alebo činnosť, ktorá takéto poškodenie alebo ničenie spôsobila a to až do odstránenia nedostatkov. –

 

Zoznam použitých skratiek:

 •  OÚ – okresný úrad
 •  OÚvSK – okresný úrad v sídle kraja
 •  MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky