Ochrana chránených stromov
Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy, chránené územia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia a ochranné pásma patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone (§2 ods. 2 písm. o) zákona).
Sú to stromy s osobitnou právnou ochranou, rozptýlené v krajine na najrozmanitejších miestach, tam kde im prírodné podmienky a starostlivosť ľudských generácií umožnili rásť a dožiť sa súčasnosti. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov ale aj ľudských sídiel, historických záhrad a parkov. Sú to buď jednotlivé exempláre, menej alebo viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia, náhodne umiestnené alebo zámerne vysadené človekom.

Chránené stromy v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 39 Lipy na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Horný Štefanov Správa CHKO Horná Orava
S 21 Lipy pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 24 Radlinského jaseň jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Správa CHKO Horná Orava
S 40 Skupina líp na cintoríne v Oravskej Porube lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Zábrež Správa CHKO Horná Orava
S 38 Skupina líp pri budove galérie M. Medveckej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Medvedie pri Tvrdošíne Správa CHKO Horná Orava
S 26 Skupina líp pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Leštiny Správa CHKO Horná Orava
S 23 Smrekovec na cintoríne smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Žilinský Dolný Kubín Chlebnice Správa CHKO Horná Orava
S 494 Smrekovec na Slanej Vode smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Žilinský Námestovo Oravská Polhora Správa CHKO Horná Orava
S 42 Brest na cintoríne brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 269 Brest na cintoríne brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Námestovo Krušetnica Správa CHKO Horná Orava
S 44 Brest na súkromnom pozemku brest horský Ulmus glabra L. Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 33 Buk pri kaštieli buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 34 Dub pri kaštieli dub letný Quercus robur L. Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 22 Duby pred budovou detskej ambulancie dub letný Quercus robur L. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 270 Lipa mimo obce nad Bielou Oravou lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 272 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 45 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 28 Lipa na cintoríne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Pokryváč Správa CHKO Horná Orava
S 43 Lipa na súkromnom pozemku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 20 Lipa oproti budove kultúrneho strediska lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Správa CHKO Horná Orava
S 30 Lipa pri budove lesnej správy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 37 Lipa pri býv. pivovare lipa veľkolistá Tilia platyphollos Scop. Žilinský Tvrdošín Podbiel Správa CHKO Horná Orava
S 27 Lipa pri evanjelickom kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Veličná Správa CHKO Horná Orava
S 36 Lipa pri pošte lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Správa CHKO Horná Orava
S 35 Lipa pri rodinnom dome lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Malý Bysterec Správa CHKO Horná Orava

Polohopis jednotlivých chránených stromov si môžete pozrieť tu.