Príroda už od dávnych vekov fascinuje ľudí. Rastliny boli vždy spojené s ľudským životom a to rôznymi spôsobmi: tvoria jeho potravu, oblečenie, suroviny pre rôzne priemyselné odvetvia alebo výrobu, slúžia tiež jeho zdraviu a pohode, napríklad ako výsadba v parkoch, záhradách, balkónoch, či na oknách. Rastliny sú základnou a najdôležitejšou podmienkou života na Zemi. Tieto zelené organizmy sú jediné, ktoré majú schopnosť samo výživy – pomocou slnečného žiarenia vytvárajú organické látky, ako stavebné jednotky rastlinného organizmu. Okrem toho sú cenným zdrojom farbív a éterických olejov. Rastliny si vytvorili obrovské množstvo tvarov a farieb, ako aj rôznych prispôsobení sa prostrediu, spôsoby šírenia sa a dokonca aj obrany. Spoločenstvo rastlín, ktoré rastie v danej oblasti je často zdrojom informácií o charaktere prostredia, prírodných zdrojoch a dokonca aj o veku alebo histórii. Poznatky o rastlinách môžu byť preto užitočné pri určovaní zmien prostredia, ktoré sa udiali na mieste ich výskytu. Pozorovanie zmien rastlinných spoločenstiev, niekedy dlhodobé, umožňuje zhromažďovanie mimoriadne cenných a prekvapivých údajov. Babiohorský Národný Park spolu s CHKO Horná Orava (Chránená krajinná oblasť Horná Orava), ako inštitúcie zaoberajúce sa prírodou a jej ochranou v oblasti pohraničia Babej hory, pripravili a zaviazali sa k realizácii mikroprojektu pod názvom „Čítanie prírody“. Financovanie získané na jeho realizáciu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu umožnilo okrem iného, vydanie súboru publikácií približujúcich prírodu masívu Babej hory čitateľom. Jej cieľom však nie je len šírenie poznatkov, ale predovšetkým podpora úzkeho kontaktu s prírodou. Ponúknutím našej publikácie čitateľom, chceme predstaviť vybrané druhy rastlín a povzbudiť ich, v hľadaní rôznych súvislostí medzi rastlinami a inými prvkami prírody, ako aj v hľadaní ich významu v našom každodennom živote. Dobre zúžitkovaná znalosť prírody môže priniesť neočakávané výsledky. Každý z nás sa počas prechádzky môže zmeniť na detektíva, a z obyčajnej prechádzky sa stane skutočné dobrodružstvo.

 

Zuza Kertysová a Kasia Fujak