Zlepšovanie hniezdnych podmienok pre výberové druhy vtáctva CHVÚ Horná Orava

Zlepšovanie hniezdnych podmienok pre výberové druhy vtáctva CHVÚ Horná Orava

V súčasnej dobe je najväčším ohrozením niektorých výberových druhov v CHVÚ Horná Orava, ako napríklad kalužiak červenonohý a rybár riečny, strata hniezdnych možností. K strate hniezdnych možností dochádza hlavne regulovaním väčších riek a ukladaním či abráziou sedimentov a následným zarastaním vegetáciou na ostrovoch. Tým je do značnej miery obmedzené vytváranie nových štrkových lavíc a ostrovov, ktoré sú významným miestom hniezdenia mnohých druhov vtákov.

V snahe aspoň čiastočne tento problém riešiť Správa CHKO Horná Orava v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko koncom júna tohto roku realizovala inštaláciu plávajúceho ostrova za účelom zlepšenia hniezdnych podmienok pre výberové vtáčie druhy CHVÚ Horná Orava. Ostrov bol po dohode s Miestnou organizáciou SRZ Námestovo a SVP lokalizovaný na Oravskej priehrade v uzatvorenej zátoke bývalého vodného vleku (pod supermarketom Tempo Námestovo). Miesto inštalácie nebolo vybraté náhodne. Ide o relatívne malú vodnú plochu, kde sa nevyskytujú veľké vlny, ktoré by inak na veľkej voľnej ploche Oravskej priehrady hniezda z plávajúceho ostrova zmietli do vody.

Plávajúci ostrov o rozmeroch 3 x 3 m poskytla Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a do značnej miery by mal nahradiť hniezdne možnosti, ktoré vo voľnej krajine zanikajú ľudskou činnosťou. Na tejto lokalite sa v priebehu posledných rokov zaznamenalo hniezdenie niekoľkých chránených a ohrozených vtáčích druhov: kalužiak červenonohý (Tringa totanus), rybár riečny (Sterna hirundo), kulík riečny (Charadrius dubius) a kačica chripľavka (Anas strepera). Vytvorením vhodných hniezdnych podmienok prispievame k zachovaniu populácie týchto druhov na území Slovenskej republiky.

 

Text: Ing. Šimon Kertys, PhD.

 

Foto: Mgr. Miroslav Demko