Zachovajme všetok život na Zemi!

3. marca si pripomenieme a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody,

teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day).

Tento svetový deň sa snaží poukázať na dôležitú úlohu, ktorú majú voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny v našich kultúrach,

ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty.

 

 

Svetový deň bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. Presne 3. marca v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE V ROKU 2020

Témou tohtoročných osláv je Zachovajme všetok život na Zemi, ktorú spoločne vyhlásil Sekretariát CITES-u, Organizácia spojených národov (OSN) s podporou sekretariátu Dohovoru o biologickej diverzite (CBD). Téma poukazuje na všetky druhy voľne žijúcich živočíchov a rastliny ako na kľúčové súčasti svetovej biodiverzity.

Téma Svetového dňa divej prírody je úzko spojená aj s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov s cieľmi č. 1 (žiadna chudoba), 12 (zodpovedná spotreba a výroba), 14 (život pod vodou) a 15 (život na pevnine) a ich rozsiahlymi záväzkami v oblasti zmierňovania chudoby, zabezpečenia trvalo udržateľného využívania zdrojov a ochrany života na pevnine aj pod vodou s cieľom zastaviť stratu biodiverzity.

 Zem je domovom nespočetných druhov flóry a fauny, ktorých je príliš veľa na to, aby sme ich dokázali všetky spočítať. Táto bohatá rozmanitosť a miliardy rokov, počas ktorých sa jej nespočetné prvky integrovali, sú práve to, čo urobilo našu planétu obývateľnou pre všetky živé bytosti, vrátane ľudí. Ľudia na celom svete majú úžitok z divej prírody každý deň. V mnohých ohľadoch je naša história príbehom interakcie našich druhov a ich prispôsobenia sa rôznym formám života prítomných v našom blízkom okolí. Od nepamäti sme používali divoké rastliny a živočíchy pre naše najzákladnejšie potreby: od vzduchu, ktorý dýchame, po jedlo, ktoré jeme, až po energiu, ktorú používame a materiály, ktoré potrebujeme na ochranu a pohodlie. Neudržateľná ľudská činnosť a nadmerné využívanie druhov a prírodných zdrojov, ktoré tvoria biotopy a ekosystémy, však ohrozuje biodiverzitu sveta. V súčasnosti takmer štvrtina všetkých druhov je vystavená riziku vyhynutia. Ich zánik by len urýchlil zánik nespočetných ďalších druhov, ktoré sú na vyhynuté druhy ekosystémovo naviazané, a tak by sme sa dostali do ohrozenia na živote aj my.

V rámci Svetového dňa divej prírody v roku 2020 oslávme zvláštne miesto voľne rastúcich rastlín a živočíchov v ich rozmanitých a krásnych formách ako súčasť svetovej biologickej rozmanitosti. Snažme sa zvyšovať povedomie o množstve výhod  divej prírody pre ľudí, najmä pre tie spoločenstvá (komunity), ktoré žijú v jej najbližšej blízkosti, a diskutujme o hrozbách, ktorým čelia, a o naliehavej potrebe vlád, občianskej spoločnosti, aktérov zo súkromného sektora a jednotlivcov, aby pridali svoje hlasy a podnikli kroky na ochranu prírody a zabezpečili jej trvalo udržateľné využívanie.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v rámci “Svetového dňa divej prírody” pripravila pre žiakov základných škôl viaceré prednášky a environmentálne aktivity.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje:

https://www.wildlifeday.org/