Symbol Slovanov – sadenie štyroch pamätných líp

Symbol Slovanov – sadenie štyroch pamätných líp

Rok 2019 je jubilejným 100. rokom vzniku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Na znak úcty k prírode, sa po celom Slovensku vysádza symbolických 100 ks drevín, ktoré budú túto udalosť pripomínať. Podobne tomu bolo aj na v meste Námestovo, kde má svoje sídlo Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Dňa 24.4.2019 boli v Námestove zástupcami mesta, pánom dekanom a riaditeľom SCHKO Horná Orava vysadené štyri pamätní lipy. Lipy boli vybrané ako symbol Slovanov. Pamätné lipy pripomínajú históriu štátnej ochrany prírody, ktorá začala 20. októbra 1919. “Vtedajší československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár podpísal nariadenie pre vznik Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, ktorého súčasťou boli aj prírodné pamiatky. Spolužitie štátnej ochrany prírody s pamiatkovou starostlivosťou trvalo až do roku 1981, kedy sa štátna ochrana prírody osamostatnila. Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR o štátnej ochrane prírody. Ďalším dôležitým medzníkom je ustanovenie národných parkov na Slovensku. Prvým bol Tatranský národný park vyhlásený v roku 1948, ku ktorému sa postupne pridalo ďalších 8 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. “

Prajeme, aby lipy slobodne a zdravo rástli. Nech prinesú nielen krajine, ale aj nám pokoj a pôžitok z pestrej prírody.

Touto cestou Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava  ďakuje dekanovi námestovského dekanátu Doc. JCDr. Milošovi Pekarčíkovi PhD. a primátorovi mesta Námestovo Milanovi Hubíkovi  za ústretovosť a pomoc pri výsadbe pamätných líp.

ĎAKUJEME