„S kamerou medzi zvieratami“

„S kamerou medzi zvieratami“ 

Babiohorský národný park (Poľsko) v roku 2021 získal finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektu s názvom „S kamerou medzi zvieratami“ (INT / EB / BES / 1 / VI / A / 0225).

Projekt sa umiestnil na 1. mieste v zozname mikroprojektov schválených na spolufinancovanie v rámci výzvy VI pre prioritnú os 1 – Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v pohraničných oblastiach v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko na roky 2014 – 2020.

Projekt je realizovaný v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (Slovensko) so sídlom v Námestove.

 

Všeobecným cieľom mikroprojektu je ochrana prírody – zvierat masívu Babej hory, na poľskej aj slovenskej strane hranice, s cieľom zachovať pôvodné prírodné prostredie. Tá je podmienená dobrou informovanosťou obyvateľov i návštevníkov Babej hory o kráse a jedinečnosti prírody, ktorá je pre opatrenia ochrany prírody nesmierne dôležitá.

Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít:

1. aktivity určené pre monitoring veľkých šeliem:
Monitorovanie slúži na dosiahnutie cieľa mikroprojektu a zahŕňa činnosti spojené s poznávaním populácií veľkých šeliem v oblasti Babej hory (genetický výskum, potravná analýzy a registrácia výskytu šeliem v masíve Babej hory).
2. vzdelávacie aktivity:

Vzdelávacia časť pozostáva z publikačnej a vzdelávacej činnosti. V rámci implementácie mikroprojektu budú vydané dve publikácie: populárna publikácia – typ album (s popisom) a náučná publikácia vo forme didaktickej pomôcky – adresovaný maloletým – študentom škôl pod Babou horou. Obe budú vydané v dvojjazyčnej poľsko-slovenskej verzii.

 

 

Celková hodnota projektu je 58 352,12 EUR, z toho spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 49 599,30 EUR. Projekt bude realizovaný do 30. októbra 2021.