Manažmentové opatrenia na Oravskej priehrade

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava zrealizovala koncom augusta v spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci prebiehajúceho Ornitologického tábora v lokalite Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade manažmentové opatrenia. Ich cieľom bola obnova biotopov významných pre niektoré druhy vodných vtákov, ktoré stratili väčšinu prirodzených podmienok pre hniezdenie na území Slovenska.

Manažmentové opatrenia, ktoré boli vykonané dňa 24. 8. 2018 na lokalite Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade, mali za cieľ obnovu biotopov významných pre niektoré druhy vodných vtákov, ktoré stratili väčšinu prirodzených podmienok pre hniezdenie na území Slovenska. V rámci manažmentových opatrení sa celý ostrov pokosí, biomasa sa pohrabe a spáli. Pozbiera sa tiež naplavený odpad. Týmto spôsobom sa umelo udržujú vhodné hniezdne podmienky. V opačnom prípade, bez manažmentu, by ostrov postupne zarástol drevinami a pre hniezdenie väčšiny vodných vtákov by bol nevhodný. Takto manažované ostrovy sú prakticky jediným hniezdnym miestom u nás a tieto druhy (bahniaky, čajkovité vtáky, mnohé kačice) sú na nich celkom závislé.

V našich podmienkach ostrovy historicky prirodzene vznikali na väčších riekach. Pri zachovanej dynamike riek, dochádzalo k nanášaniu materiálu až vzniku nových ostrovov, resp. štrkových lavíc. Podobne dynamika toku limitovala zárasty vegetácie na ostrovoch ukladaním, či abráziou sedimentov. V zregulovaných riekach sú akumulačné procesy veľmi obmedzené a vznik ostrovov je z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany nežiadúci. Určitým čiastkovým riešením je budovanie umelých ostrovov na vodných plochách, kde z hľadiska protipovodňovej prevencie nevytvárajú nebezpečné situácie.

Akcia bola realizovaná Správou CHKO Horná Orava v spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci prebiehajúceho Ornitologického tábora Oravská priehrada,  ktorý okrem Správy CHKO Horná Orava realizovala aj Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ornitologický klub pri Oravskom múzeu. Prác na ostrove sa zúčastnilo 15 ľudí a stihlo sa spraviť kopec roboty. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame v hojnú účasť aj po ďalšie roky. Tieto manažmentové opatrenia sa vykonávajú každoročne za účelom zlepšenia hniezdnych podmienok. Výsledky prác na seba nenechali čakať a každoročne sa tešíme z narastajúceho počtu hniezdny párov predovšetkým rybára riečneho (Sterna hirundo), kalužiaka červenonohého (Tringa totanus) a kačice chripľavky (Anas strepera). Vytvárajú sa však vhodné hniezdne podmienky i pre kačicu divú (Anas platyrhynchos), čajku smejivú (Larus ridibundus), čajku bielohlavú (Larus cachinnans) a ďalšie druhy. Každoročne narastajúci počet párov týchto vodných vtákov nasvedčuje, že realizovaný manažment im vyhovuje. Vytvorením a každoročným udržiavaním vhodných hniezdnych podmienok prispievame k zachovaniu populácie týchto druhov na území Slovenska.