Okrem spevu, počuť rev motorov!

Jar je tu a v našej krajine zavládlo nadšenie z príchodu niečoho nového. Príroda sa prebudila, rozmnožovanie živočíchov a vyvádzanie mláďat je v plnom prúde…

No niečo tu nie je v poriadku. Okrem typických zvukov prírody, sa krajinou rozlieha rev motorov. Snežné skútre vystriedali motorky, štvorkolky, či terénne autá.

Takouto jazdou v prírode, však v drvivej väčšine prípadov porušujete zákon! Vedeli ste o tom?

V poslednom období sa na Orave množia sťažnosti občanov, rekreantov a majiteľov pozemkov na neúnosnú situáciu. Majitelia terénnych strojov jazdia po lesoch, lúkach, cez rieky. Rev motorov sa ozýva po okolí za rán, večerov, cez týždeň, či v nedeľu…

  • Upozorňujeme preto na skutočnosť, že vjazd a státie motorovým vozidlom na lesný pôdny fond, poľnohospodársky pôdny fond, či do chránených území (v 2. až 5. stupni ochrany) je kvalifikovaný ako podozrenie z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, podľa § 305 ods. 2. zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona a môže byť potrestaný odňatím slobody až na jeden rok. Je potrebné si uvedomiť, že takmer celé územie hornej Oravy, s výnimkou intravilánov obcí patrí do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a kde platí 2. – 5. stupeň územnej ochrany (mapa chránených území SR). Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je „zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom na pozemkoch za hranicami zastavaného územia“. Výnimku majú len vozidlá slúžiace na obhospodarovanie konkrétneho pozemku alebo patriace vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, alebo správcovi vodného toku.

Dňa 19.4.2020 sa v lokalite Vahanov, na spojnici katastrálnych území Námestovo, Klin, Rabča a Or. Veselé konala preventívno-bezpečnostná akcia policajtov z oddelenia environmentálnej kriminality Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody. Podobná akcia sa konala na viacerých chránených územiach v rámci ŽSK. Akcia bola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny, na nelegálne vjazdy štvorkoliek, motoriek, či terénnych áut. Pri akcii boli zadržané motorky, štvorkolky a terénne autá. Celkom zadržali 9 osôb, voči ktorým sa vedie trestné konanie.

Možno by sa zdalo, že jazdili „len po lúkach“. No Lokalita Vahanov patrí do D zóny CHKO Horná Orava s 2. stupňom územnej ochrany, tiež je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Horná Orava a aj Územím európskeho významu patriaceho do siete NATURA 2000.

Jazdou po lesnom pôdnom fonde, poľnohospodárskom pôdnom fonde, či po chránených územiach dochádza ku úmyselnej degradácii pôdy. Ku zhutňovaniu a erózii pôdy. V podmáčaných miestach sa vytvárajú hlboké ryhy, ktoré rozrušujú pôdny kryt a následne odvádzajú vodu preč z územia. Dochádza ku výraznému rušeniu a stresovaniu živočíchov. Ktoré často krát opúšťajú svoje mladé, či znášku. Rastliny sú poškodzované, až do koreňového systému. Môže dochádzať ku znečisťovaniu zdrojov vody. Negatív je omnoho viac.

Prosím zamyslite sa nad situáciou, nad tým ako to dnes v prírode vyzerá, aký vplyv a zásluhu na tom máme práve my. Ak naša krajina nebude prospievať a nebude zdravá, zdraví a spokojní nebude nikto z nás.

Foto: KRPZ Žilina