Manažmentové opatrenia na lokalite na Oravskej priehrade kvôli zlepšeniu hniezdnych podmienok pre vodné vtáctvo

Manažmentové opatrenia na lokalite na Oravskej priehrade kvôli zlepšeniu hniezdnych podmienok pre vodné vtáctvo

Manažmentové opatrenia (odstraňovanie náletových drevín), ktoré boli vykonané dňa 6.3.2018 na lokalite bývalého vodného vleku (pod supermarketom Tempo Námestovo) na Oravskej priehrade, mali za cieľ obnovu biotopov významných pre vodné vtáctvo, ktoré pre stratu hniezdnych podmienok znižujú svoje stavy na území Slovenskej republiky. Ostrovy sú významným miestom hniezdenia mnohých druhov vtákov. Pre niektoré sú u nás jediným hniezdnym biotopom a sú na nich preto celkom závislé. V našich podmienkach ostrovy prirodzene vznikali v dobe pred zregulovaním riek. Pri zachovanej dynamike riek, dochádza k nanášaniu materiálu až vzniku nových ostrovov, resp. štrkových lavíc. Podobne dynamika toku limitovala zárasty vegetácie na ostrovoch ukladaním či abráziou sedimentov, čo sťažovalo ich zarastanie. V zregulovaných riekach sú akumulačné procesy veľmi obmedzené a vznik ostrovov je z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany nežiadúci. Určitým čiastkovým riešením je budovanie umelých ostrovov na vodných nádržiach, kde z hľadiska protipovodňovej prevencie nevytvárajú nebezpečné situácie. V rámci manažmetových opatrení boli odstraňované náletové dreviny z ostrovov. Biomasa bola následne odtiahnutá na breh, kde bola za pomoci štiepkovača spracovaná. Akcie sa zúčastnili piati zamestnanci Správy CHKO Horná Orava a dvaja zamestnanci SVP š. p., ktorí poskytli aj štiepkovač, za čo im veľmi ďakujeme.

Na tejto lokalite sa v priebehu posledných rokov zaznamenalo hniezdenie niekoľkých chránených a ohrozených vtáčích druhov: kalužiaka červenonohého (Tringa totanus), rybára riečneho (Sterna hirundo) a kulíka riečneho (Charadrius dubius). Relatívne početne tu hniezdila aj kačica divá (Anas platyrhynchos).

Kalužiak červenonohý a rybár riečny sú jednými z 26 výberových druhov, pre ktoré bolo Chránené vtáčie územie Horná Orava vyhlásené. Manažmentové opatrenia boli vykonané z dôvodu zárastu ostrovov náletovými drevinami a následne zánikom hniezdnych možnosti pre vyššie spomínané druhy. Vytvorením vhodných hniezdnych podmienok prispievame k zachovaniu populácie týchto druhov na území Slovenskej republiky.

Autor: Ing. Šimon Kertys, PhD.