KRESLÍME PRÍRODU – SÚŤAŽ

Rád pozoruješ prírodu? Miluješ je podnety a krásu? Upusti uzdu svojej fantázii a zapoj sa do súťaže “Kreslíme prírodu”.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava spolu s Babiogorskím Parkom Narodowym, Zawoja, Poľsko vyhlasuje súťaž v kreslení “Kreslíme prírodu”, pre všetkých žiakov základných a stredných škôl. Súťaž je realizovaná v rámci mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT / EB / BES / 1 / II / A / 0124) spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

„KRESLÍME PRÍRODU“

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE V KRESLENÍ

organizovanej v rámci realizácie mikroprojektu

„POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO”  (INT/EB/BES/1/II/A/0124) spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 •  CIEĽ SÚŤAŽE:
 1. Prezentácia krás prírody regiónu, ako živej, tak aj neživej.
 2. Precitnutie ku krásam prírody a pozorovanie detailov vytvorených prírodou.
 3. Rozvoj zručností pozorovania prírody a jej mapovania, ako aj zvyšovanie ekologického povedomia účastníkov.
 4. Súťaž je súčasťou realizácie mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT/EB/BES/1/II/A/0124) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
 • ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE:

Organizátormi súťaže sú Babiogórski Park Narodowy so sídlom v Zawoji, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403, Poľsko a Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika. Ďalej ako „Organizátori“.

 • TERMÍN TRVANIA SÚŤAŽE:

3.1. Súťaž sa začína dňa 14.04.2019. Práce účastníkov budú prijímané do 19.07.2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

3.2. Vyhodnotenie súťaže bude dňa 30. Septembra 2019.

 • ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:

4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných a stredných škôl z oblasti Euroregionu „Beskidy”.

4.2. Do súťaže sa nemôžu prihlásiť rodinní príslušníci organizátorov a iné osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na organizácii a vedení Súťaže.

 • CENY:

5.1. Ocenené budú výtvarné práce v nasledujúcich vekových kategóriách: tr. I.-IV., V.-VII: (v prípade slovenských škôl V.-IX.) základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. V každej kategórii budú ocenené 3 miesta.

5.2. Okrem toho môže porota udeliť cenu uznanie až 5 účastníkm v každej kategórii.

5.3. Všetci výhercovia a ocenení v súťaži získajú pamätný diplom.

5.4. Organizátori odovzdajú ceny do 30. X. 2019 poštou, v prípade dojednaní sa s vedením školy, ktorú účastník navštevuje, sa ceny odovzdajú danej inštitúcii.

 • PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

6.1. Cieľom súťaže je propagácia prírodných hodnôt pohraničia Babej hory zapojením študentov základných a stredných škôl.

6.2. Práca musí byť vytvorená jednotlivcom. Obkreslené práce, alebo práce s dvoma, či viacerými autormi budú zamietnuté.

6.3. Účasť v súťaži je bezplatná.

6.4. Podmienkou účasti v Súťaži je doručenie autorských diel spolu s „Registračnou kartou“ poštou alebo osobne v určenom termíne, čiže do 19.7.2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky), na adresu sídla jedného z organizátorov:

– Babiogórsky Park Narodowy, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403, Poľsko,

– Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

v zapečatenej obálke s nápisom “Súťaž v kreslení”.

6.5. Diela zaslané do súťaže musia byť vlastnými prácami, ktoré neboli pred súťažou publikované, či inak ocenené.

6.6. Každá práca musí byť označená pseudonymom.

6.7. Práce musia byť vo formáte A-4, na papieri alebo výkrese s akoukoľvek gramážou, kreslené ceruzkou, pastelkami, či farbami. Téma prác musí súvisieť s prírodou regiónu poľsko-slovenského prihraničného v oblasti Babej hory. Práce môžu predstavovať rastliny, huby, lišajníky alebo zvieratá, ako aj prvky neživej prírody (napr. potoky, jazerá) a krajinu poľsko-slovenského pohraničia.

6.8. Každé dielo by malo byť priložené v zapečatenej obálke (príloha č. 1 pravidiel súťaže):

 1. a) Formulár žiadosti obsahujúci nasledujúci pseudonym, názov diela, meno autora, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu (voliteľné), meno a adresu školy, ktorú účastník navštevuje, a ak sa uplatňuje meno rodiča / zákonného zástupcu.
 2. b) Vyhlásenie vyjadrujúce súhlas so zverejnením diela, v prípade účastníkov mladších ako 13 rokov je vyhlásenie vyjadrujúce súhlas so zverejnením diela podpísané zákonným zástupcom (rodičmi alebo zákonnými zástupcami).
 3. c) Vyhlásenie vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov je vyhlásenie, ktorým sa vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísané zákonným zástupcom (rodičmi alebo zákonnými zástupcami).

6.9. Každý účastník môže prezentovať iba jednu prácu.

6.10. Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť víťazné diela v tlačenej alebo elektronickej podobe s menom autora.

6.11. Účastníci súťaže súhlasia s použitím diela na účely súvisiace s organizáciou súťaže a po skončení súťaže organizátori použijú práce v propagačnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti so zachovaním osobného autorského práva.

6.12. Každý dospelý účastník je povinný podpísať prihlášku, ktorá je vyjadrením súhlasu s pravidlami a podmienkami účasti na súťaži. V prípade neplnoletých osôb je formulár žiadosti podpísaný rodičmi alebo zákonnými zástupcami.

6.13. Kontakt súťaže:

– Babiogórski Park Narodowy, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403, Poľsko, tel. 0048 33 8775-110, 22, e-mail: park@bgpn.pl

– Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, Zuzana Kertysová, e-mail: zuzana.kertysova@sopsr.sk

6.14. Ihneď po udelení cien autorom víťazných diel uvedených v bode 6.10 týchto pravidiel získa organizátor súťaže právo používať ocenené diela pre svoje vlastné aktivity, vrátane propagačných, vzdelávacích a vydavateľských činností, v nasledujúcich oblastiach použitia: na všetkých nahrávacích nosičoch vrátane o materiáloch publikovaných organizátormi a sprístupnených organizátormi tretím stranám, vo forme výstav organizovaných organizátormi alebo na ich žiadosť tretích strán, na webových stránkach organizátorov.

 •  AUTORSKÉ PRÁVA:

7.1. Účastník súťaže alebo jeho rodič/ zákonný zástupca podaním prihlášky vyhlasuje, že má nárok na výhradné a neobmedzené autorské právo a súvisiace práva k zaslaným súťažným materiálom.

7.2. Účastník súťaže alebo jeho rodič/zákonný zástupca bezplatne oprávňuje Organizátorov používať zaslané materiály (časovo a územne neobmedzené) na akýkoľvek účel, najmä, ale nie výlučne, vo vydavateľstvách a iných médiách Organizátorov, v týchto oblastiach využívania: na akýchkoľvek dátových nosičoch, vrátane na materiáloch publikovaných organizátormi ako aj sprístupnených organizátormi tretím stranám, vo forme výstav organizovaných organizátormi alebo na žiadosť tretích strán na internetových stránkach organizátorov.

 • INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s čl. 13 odst. 1 a 2 a čl. 14 odst. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrana údajov) (Úradný vestník EÚ L 119 z 04/05/2016, str. 1), ďalej len „GDPR“, chcel by som vás informovať, že:

a) správcom Vašich osobných údajov je národný park Babiogórski so sídlom v Zawoja, 34-222 Zawoja 1403; NIP: 552-171-36-27, Regon 122462192;

b) správca vymenoval inšpektora ochrany osobných údajov v národnom parku Babiogórski so sídlom v Zawoji, kontaktuje: iodo@bgpn.pl alebo písomne ​​na adresu sídla správcu s poznámkou „Inšpektor ODO“;

c) Vaše osobné údaje budú spracované na základe čl. 6 doložka 1 písm. a) Rodo – dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.

d) Vaše osobné údaje budú zverené spracovateľovi „Združenia Beskydy”, ul. Widok 18 / 1-3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-18-93-885, Regon 0723110256 v rámci dohody o spolufinancovaní 37/BES/PL-SK na implementáciu projektu “Pohraničie pre každého” č. INT/EB/BES/1/III/A/0124 a iba po dobu jeho trvania, s prihliadnutím na dobu udržateľnosti, na zabezpečenie správnej realizácie zastrešujúceho projektu vrátane rozsahu oprávnenosti výdavkov, podpory, monitorovania, hodnotenia, kontroly, auditu a podávania správ, ako aj informačných a propagačných aktivít v rámci programu INT V-A. Vaše údaje budú tiež zverené projektovému partnerovi: CHKO Horná Orava, ul. Bernolakova 4, 029 01 Námestovo. Vaše osobné údaje sa prenesú aj na spracovateľov poskytujúcich správcovi poštové, právne a finančné účtovnícke služby.

e) Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu piatich rokov od dátumu poslednej platby v rámci mikroprojektu alebo po dobu dvoch rokov od 31. decembra po predložení výkazu výdavkov certifikačným orgánom Európskej komisie, ktorý obsahuje posledné výdavky súvisiace s mikroprojektom – v závislosti od neskorších dátumov.

f) Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho zrušením; právo na prístup k vašim osobným údajom; právo na ich opravu, vymazanie a právo obmedziť ich spracovanie a právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov; o podmienkach GDPR.

g) Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov porušuje GDPR.

h) Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nedostatok súhlasu so spracovaním údajov zabráni účasti v Súťaži.

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

8.1. Pravidlá sú k nahliadnutiu v kanceláriách organizátorov a na ich webových stránkach.

8.2. Porušenie ustanovení súťažných pravidiel účastníkom bude znamenať jeho vylúčenie z účasti na súťaži.

8.3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, sa použijú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.o.

 • ZMENY PRAVIDIEL

9.1. Účastník Súťaže bude informovaný poštou alebo e-mailom (e-mailom) o zmenách, ktoré nastali a nepredvídateľné pred vyhlásením Súťaže.

9.2. Účastník Súťaže má právo odstúpiť zo Súťaže v prípade zmeny pravidiel. Žiadne oznámenie o odstúpení od účasti v Súťaži do 7 dní od dátumu prijatia informácií o zmenách v pravidlách znamená, že súhlasíte s prijatím nových Pravidiel.
Príloha č. 1 „Súťaže v kreslení“  organizovanej  pre implementáciu mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT/EB/BES/1/II/A/0124) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Registračné karty a pravidlá súťaže TU: Registračné karty a pravidlá súťaže