Environmentálna výchova na správe Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pre šk.r. 2020/2021

Environmentálna výchova na správe Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pre šk.r. 2020/2021

 

„Ak plánujeme na rok, je potrebné zasiať obilie. Ak plánujeme na desaťročia, je potrebné zasadiť stromy.

Ak plánujeme na celý život, je potrebné vzdelávať človeka.“          

Kuang Cu/ 3.st. pr. Kr.

 

 

Začal sa nový školský rok 2020/2021.

Sme veľmi radi a najmä vďační za spoločné chvíle pri environmentálnej výchove našich detí, ktoré nás krok po krôčiku zbližujú s rodným krajom Oravou.

Tak ako aj po minulé roky sme pre Vás pripravili ponuku environmentálnych programov, na ktoré Vás srdečne pozývame. Pre školský rok 2020/2021 by sme radi začať predovšetkým s aktívnou výučbou vonku, pod holým nebom. Netreba sa tohto spôsobu výučby obávať, často krát nám postačí školská zeleň a pomôcky priamo z Vášho okolia.

V našich ponukových listoch nájdete pestrú škálu environmentálnych aktivít. Veríme, že si v každom ročnom období nájdeme cestu k novým zážitkom a vedomostiam, ktoré nám príroda nepretržite poskytuje.

Na programy environmentálnej výchovy sa prihláste telefonicky na telefónnom čísle 0903 298 284. Tešíme sa na Vás.

Čo prináša environmentálna výchova?

Správa CHKO Horná Orava sa v rámci svojich environmentálnych aktivít zameriava na výchovu k ochrane prírody a krajiny, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti. Environmentálny výchova sa odohráva na viacerých úrovniach a to:

  • Aktivity pre deti a mládež v teréne.
  • Výukové programy pre školy.
  • Sprevádzané túry po CHKO Horná Orava a po náučných chodníkoch správy CHKO Horná Orava.
  • Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie prírody pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou.
  • Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na projektoch.
  • Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním .
  • Spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s environmentálno-výchovným zameraním.
  • Školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny.
  • Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti ochrany prírody.
  • Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, info stánkov, či besied.

Environmentálne programy pre deti a mládež v teréne:

Správa CHKO Horná Orava realizuje terénne aktivity pre deti a mládež rôznych vekových kategórií. V rámci aktivít spoznávame blízke okolie, poprípade vopred určenú lokalitu. Pomocou environmentálnych hier, pozorovaní, využívaní všetkých zmyslov, dokážeme deťom spoznať množstvo nových prírodných zákonitostí, ktoré samé vo svojom okolí často krát ani nepostrehnú. Snažíme sa v nich vzbudiť úprimný záujem o svoje blízke okolie a tým prispieť k celkovej ochrane prírody na Hornej Orave. Do škôl, centier prichádzame z už hotovou témou, ktorej sa počas vyučovacích hodín v teréne venujeme. Výsledkom je zážitok a poznanie nových prírodných pravidiel vo svojom okolí.  Ak sa škole venujeme pravidelne, dokážeme so žiakmi rozpoznať viacero biotopov a naučiť sa pravidlá fungovania stabilného ekosystému. Priamym cítením prírody sa deti naučia najviac. Zážitok je hlboká stopa.

Výukové programy vo forme prednášok:

Každoročne na začiatku školského roku rozposiela SCHKO horná Orava do škôl ponuku environmentálnych výukových programov. Sú zamerané na skupiny žiakov v materských, základných a stredných školách. Vo väčšine programov sa počas dvoch vyučovacích hodín venujeme jednej téme (napr. separovanie, fungovanie lesa, spoznávanie najvýznamnejších biotopov…), ktorú si najprv predstavíme pomocou rozprávania a .ppt prezentácie a následne si získané poznatky utvrdíme krátkymi cvičeniami, hrami, besedou, či rôznym umeleckým stvárnením.  Všetko záleží od vekovej kategórie žiakov.

Sprevádzané túry po CHKO Horná Orava a po náučných chodníkoch správy CHKO Horná Orava:

Správa CHKO Horná Orava zriadila tri náučné chodníky. Na všetkých troch spomínaných NCH zabezpečujeme sprevádzanie s odborným výkladom. Každý NCH je venovaný a situovaný v inom jedinečnom kúte Oravy.