DOPLNENIE NÁRODNÉHO ZOZNAMU ÚZEMÍ EURÓPSKEHO VÝZNAMU, C + etapa

DOPLNENIE NÁRODNÉHO ZOZNAMU ÚZEMÍ EURÓPSKEHO VÝZNAMU, C + etapa

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu.

Dovoľujeme si Vás informovať o návrhu zaradiť územie európskeho významu SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabčice, Zubrohlava a Zákamenné do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Po schválení národného zoznamu ÚEV vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovenská republika tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy.

Odkaz na mapový prehliadač distribúcie území európskeho významu v Európe.

Národný zoznam ÚEV v SR – proces

 • A etapa = územia EV schválené vládou SR v r. 2004 (výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu)
 • B etapa = územia EV schválené vládou SR v r. 2011 (opatrenie MŽP SR z 29. 11. 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
 • C etapa = územia EV schválené vládou SR v r. 2017 (opatrenie MŽP SR zo 7.12.2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
 • Od r. 2018 rokovania s Európskou komisiou – nedostatočné zastúpenie niektorých biotopov a druhov v ÚEV + potrebné doplnenie nových lokalít.

Z poverenia MŽP SR:

 • ŠOP SR pripravila odborný návrh ÚEV na základe požiadaviek Európskej komisie;
 • Okresný úrad v sídle kraja vedie prerokovanie v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Ministerstvo alebo ním poverený okresný úrad v sídle kraja prerokuje s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou zaradenie územia európskeho významu do národného zoznamu; súčasťou prerokovania je najmä odôvodnenie zaradenia lokality do národného zoznamu, vymedzenie činností, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona, a spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61).

Rokovanie bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie. Rokovanie sa uskutoční dňa 10. septembra 2021 o 10,00 hod na Mestskom úrade Námestovo a dňa 10. septembra 2021 o 15,00 hod v Kultúrnom dome v obci Zákamenné.

Viac informácii nájdete aj TU

Základné údaje o navrhovanom SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy

Okres: Námestovo

Katastrálne územie: Beňadovo, Bobrov, Breza, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne,  Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora,  Oravské Veselé, Rabčice, Zubrohlava a Zákamenné

Výmera lokality:  1968,5 ha

Súčasný stupeň ochrany: 2, 3 – Stupeň ochrany sa nemení, celé navrhované územie prekrýva od roku 1979 Chránená krajinná oblasť Horná Orava. V tomto území sa teda nemenia ani obmedzenia vlastníkov, či obhospodarovateľov.

Navrhovaný stupeň ochrany: 2, 3 – nemení sa (sú to už existujúce stupne ochrany v rámci CHKO Horná Orava)

Vlastníctvo: neštátne aj štátne.

Mapa územia sa dá pozrieť na našom portáli TU

Na predmetných lokalitách sa vyskytujú prevažne lúčne biotopy, ktoré tu vytvoril a udržal svojím obhospodarovaním človek. Na predmetných lokalitách v rámci okresu Námestovo sa teda nebude zvyšovať stupeň ochrany a teda vlastníci a obhospodarovatelia nebudú obmedzovaný žiadnymi ďalšími podmienkami nad rámec existujúcich podmienok stanovených zákonom o ochrane prírody. Práve naopak v programe rozvoja vidieka SR na roky 2022 – 2027, ktorý je v príprave sú navrhnuté:

 • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, ochrana biotopov sysľa pasienkového)
 • Platba v rámci sústavy NATURA 2000 (4. a 5. stupeň ochrany)
 • novonavrhované:
  • obhospodarovanie biotopov
  • druhov európskeho významu
  • v ÚEV s 2. a 3. stupňom ochrany (mozaikovité kosenie)

Táto podpora je určená práve pre obhospodarovateľov týchto pozemkov.

Travinné biotopy Slovenska patria medzi najvýznamnejšie biotopy strednej a východnej Európy vďaka svojej vysokej druhovej diverzite. Lúky a pasienky tvoria typický ráz krajiny, predstavujú neoddeliteľnú súčasť jej histórie, významnou mierou prispievajú k poľnohospodárskej produkcii a poskytujú miesta pre oddych a rekreáciu. Okrem toho vytvárajú vhodné podmienky pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Vďaka ich prírodným hodnotám boli mnohé lokality zaradené medzi územia národného či európskeho významu (Natura 2000). V posledných rokoch sa venuje na Slovensku veľká pozornosť využívaniu travinných biotopov a ich ochrane. Súvisí to s medzinárodnými záväzkami Slovenska v ochrane prírody ako člena Európskej únie. Je to však aj dôsledok faktu, že aj na Slovensku sa výrazne prejavuje úbytok a degradácia druhovo bohatých trávnych porastov cenných z pohľadu ochrany biodiverzity. Väčšina travinných porastov sa udržiava vďaka dlhodobému extenzívnemu obhospodarovaniu. Bohužiaľ, v posledných rokoch sme svedkami výraznej degradácie mnohých biotopov a znižovania ich biodiverzity. Príčinou je opúšťanie pôdy a nevhodné spôsoby využívania. Rozloha travinných porastov sa stále zmenšuje, farmári opúšťajú pôdu najmä v odľahlých horských oblastiach a na územiach s náročnými prírodnými podmienkami, ako je ťažká dostupnosť či podmáčané pôdy. Nedostatočné obhospodarovanie, prípadne úplné opustenie travinných porastov má za následok ich degradáciu až zánik. O ideálnych spôsoboch hospodárenia na týchto biotopoch sa môžete viac dočítať TU.