Boj s bolševníkom obrovským

Aktívny boj s inváznymi rastlinami na Orave

Vo štvrtok (28.06.2018) sa pracovníci správy CHKO Horná Orava pokúsili o redukciu porastov bolševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum). Ide o statnú inváznu rastlinu, ktorá okrem toho, že vie odolať aj herbicídom, spôsobuje človeku pri kontakte nepríjemné poranenia.

 

boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)
Táto dvojročná až trváca rastlina dorastá do výšky 200 až 500 cm. Čo je veľmi dobre rozpoznateľný znak. Do Európy sa dostala ako okrasná rastlina v 19. storočí, z oblasti západného Kaukazu.  Kvitne od júla do augusta. Druh má potenciál vytvárať husté zárasty, a tým znižovať pôvodnú druhovú diverzitu. Bolševník produkuje toxickú šťavu obsahujúcu furokumaríny (na svetlo senzitívne chemické zlúčeniny), ktoré pri kontakte s pokožkou  a v kombinácii s UV žiarením spôsobujú poškodenie kože podobné popáleninám. Na Orave máme niekoľko lokalít, najviac rozšírený je medzi Or. Jasenicou a Námestovom pri rieke Biela Orava. No našli sme ho aj na Slanej vode. Ľudia ho na Oravu dovliekli prevažne ako okrasnú a medonostnú rastlinu.

Čo sú invázne rastliny?

V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, odkiaľ vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy (spoločenstvá pozostávajúce prevažne z jedného druhu).

Ako sa sem dostali?

Tieto druhy boli na územie Slovenska dovezené ako okrasné a medonosné rastliny,  zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Z parkov a záhrad sa začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Na Oravu sa mnohé druhy dostali dopravou, na kolesách áut. Po Slovensku sa masívne šíria hlavne v okolí riek, kde ľudia vyhadzujú záhradný odpad v ktorom sa nachádzajú semená a odrezky týchto rastlín.

Vlastnosti kvôli ktorým sa dobre šíria:
Za najdôležitejšie vlastnosti inváznych druhov rastlín sa považujú: vysoká konkurenčná schopnosť (vitalita, odolnosť voči stresom, dlhé obdobie kvitnutia a tvorby plodov, formovanie dominantného porastu v štádiu semenáčikov, rýchly vegetatívny rast juvenilných a reprodukčne dospelých jedincov), schopnosť prežívať nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy), schopnosť rásť aj na odlišných typoch stanovíšť, nielen na miestach ich prirodzeného výskytu, dobré reprodukčné vlastnosti (vegetatívne rozmnožovanie pomocou podzemkov, hľúz; generatívne – tvorba veľkého množstva semien, vysoká klíčivosť semien, bez zvláštnych nárokov klíčiacich semien na prostredie), účinné mechanizmy rozširovania,  absencia alebo obmedzená frekvencia/hustota domácich prirodzených nepriateľov (predátorov, parazitov, chorôb). Keďže nie sú pôvodné, chýbajú im v mnohých prípadoch škodcovia.

Zákon:

Sú zaradené v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu. Patrí sem 10 druhov (z toho 4 dreviny a 6 bylín) a jeden rod.

Mohutne šíriaci sa Pohánkovec

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
*Asclepias syriaca – glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
*Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
*Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1263/2017 z 12.júla 2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Viažu sa na ne ustanovenia § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v znení neskorších predpisov).

Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať i obchodovať s nimi.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

Chceme dať do pozornosti niektoré nepôvodné druhy, ktoré sa správajú invázne a majú potenciál významne negatívne ovplyvniť pôvodné ekosystémy:
Aster lanceolatus – astra kopijovitolistá

súmach pálkový

Aster novi-belgii – astra novobelgická
Bidens frondosa – dvojzub listnatý
Bunias orientalis – roripovník východný
Conyza canadensis – turanec kanadský
Echinocystis lobata – ježatec laločnatý
Helianthus tuberosus – slnečnica hľuznatá (topinambur)
Impatiens parviflora – netýkavka malokvetá
Iva xanthiifolia – iva voškovníkovitá
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Padus serotina – čremcha neskorá
Parthenocissus quinquefolia – pavinič päťlistý
Rhus typhina – sumach pálkový
Robinia pseudoacacia – agát biely
Rudbeckia laciniata – rudbekia strapatá
Stenactis annua – hviezdnik ročný

Upozorňujeme záhradkárov a pestovateľov, aby si na tieto druhy dávali pozor a neumiestňovali ich na svoje pozemky, pretože im môžu spôsobiť ekonomické problémy a zvýšené náklady na ich odstraňovanie pri neželanom rozšírení.

Autor: Mgr. Ivan Šustr