2. február je SVETOVÝM DŇOM MOKRADÍ

2. február je SVETOVÝM DŇOM MOKRADÍ

V sobotu druhého februára si pripomíname Svetový deň mokradí. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20434

Mokrade Oravskej kotliny – B zóna Zubrohlavská zátoka

„To počasie sa načisto zbláznilo …..“ , túto vetu v poslednom čase počuť z každej strany.

Aké prirodzené biotopy v krajine môžu byť prínosom ku zmierneniu výkyvov počasia?

Práve mokrade sú kľúčom k riešeniu dopadov zmeny klímy. Teploty stúpajú, oceány sa otepľujú, ľadovce sa roztápajú a úroveň hladiny svetového oceánu sa zvyšuje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Dôvodom je ľudská činnosť, ktorá spôsobuje zvyšovanie množstva oxidu uhličitého (CO2), metánu a iných skleníkových plynov v atmosfére. V porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou vzrástla úroveň CO2 v atmosfére o 40%. V dôsledku týchto zmien prijalo medzinárodné spoločenstvo Parížsku dohodu, ktorej cieľom je obmedziť a stabilizovať emisie skleníkových plynov v atmosfére a do konca storočia udržať priemerné globálne oteplenie pod úrovňou 2 oC.

 

PRÁVE ORAVA JE BOHATÁ NA MOKRADE!!!

Predstava ľudí o mokradiach je rôzna. Niektorí v nich vidia len nebezpečné močiare, semeništia komárov a žiab, či miesto slúžiace ako smetisko, prípadne, po úprave ako úrodné pole, či miesto slúžiace na výstavbu. No veľmi sa mýlime. Mokrade sú prírodným bohatstvom, ktoré sú súčasťou prirodzenej a zdravej krajiny už po tisícročia…

Z mokradí ktoré sa vyvíjali tisíce, až milióny rokov, zostali, najmä v tzv. civilizovaných krajinách, len zvyšky. Na Slovensku sa odvodnilo celkovo viac ako 5 000 km2 mokradí, pre predstavu je to viac ako napríklad rozloha Trenčianského kraja (4 502,0 km2). Preto sa z dôvodu zachovania biodiverzity začali chrániť. Nie je to však len rozmar ochrancov prírody.

Ochranou mokradí sa uplatňujú aj vyššie – verejné záujmy ako sú :

  • vodozádržná funkcia, ktorá pomáha pri zmenšovaní vplyvu záplav a naopak pomaly vodu uvoľňujú počas suchších období,
  • stabilizácia brehov a ochrana proti erózii,
  • čistenie znečistených vôd,
  • zachytávanie sedimentov,
  • stabilizácia miestnej klímy (teplota a zrážky),
  • poskytovanie možností na rekreáciu.

Aj preto by sme sa mali rozpamätať na pocit, kedy nás dráždi smäd a zamyslieť sa, kedy sme sa naposledy napili z potoka a akú ma dnes čistá voda hodnotu. Dostali sme sa už do fázy kedy nestačí chrániť len zvyšky mokradí. Aktuálna je obnova zaniknutých a poškodených mokraďových lokalít a zlepšovanie stavu umelých mokradí. Človek už zistil, že obnova mokradí je oveľa ťažšia aj drahšia ako ich ochrana pred znečistením.

Mokrade sa zaraďujú aj vďaka svojej rozmanitosti medzi najbohatšie prírodné prostredia. Existuje v nich nielen veľké množstvo rastlinných, ale aj živočíšnych druhov, ktoré sú úzko špecializované na určité prírodné podmienky.

Najvýznamnejšie mokrade sú zaradené do siete európsky významných biotopov Natura 2000. V CHKO Horná Orava sa nachádza 10 takýchto území NATURA 2000 z ktorých až 8 tvoria mokraďové biotopy. Väčšie komplexy mokradových biotopov sú zaradené dokonca v medzinárodne chránených Ramsarských lokalitách (RL). Sú to RL Mokrade Oravskej kotliny a RL Rieka Orava a jej prítoky.