1. apríl oslavujú všetky vtáčatá!

1. apríl oslavujú všetky vtáčatá!

Prvý aprílový deň je na celom svete venovaný vtáctvu. V tento deň si pripomíname Svetový deň vtáctva. 

Možno ste aj vy, počas chladného 1. aprílového rána počuli vyspevovať pred oknami týchto operených spevákov. Jar je pomaly tu a s ňou prilietajú viacerí jej poslovia. Na lúkách, či v lesoch odštartoval maratón jarných spevov. Koho pieseň sa zapáči samičke, ten je šťastný víťaz a zabezpečí si svoje pokolenie.

Vtáky sú neodmysliteľnou súčasťou prírodného prostredia Oravy. Prvého mája 2005 bolo územie hornej Oravy vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z.z. za prvé chránené vtáčie územia na Slovensku. Patrí do siete chránených vtáčích území NATURY 2000 a nájdeme ho pod identifiikáčným kódom SKCHVU008 a názvom Chránené vtáčie územia Horná Orava. Jeho výmera predstavuje 58 738 ha a jeho hranice sú totožné s hranicami Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov vybraných druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov, ako aj zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania.

 

Chránené vtáčie územie Horná Orava sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska v pohraničnej oblasti s Poľskou republikou a rozprestiera sa  v orografických celkoch Oravská kotlina, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravské Beskydy a Oravská  Magura. Nachádza sa severne od Oravickej kotliny a vo vzdialenosti približne 9 km. Územie predstavuje pestrú mozaiku biotopov od vodnej plochy Oravskej priehrady a tečúcich vôd, cez rašeliniská, rozľahlé lúky a pasienky, komplexy smrekových lesov až po vysokohorské biotopy subalpínskeho a alpínskeho stupňa na Babej hore a Pilsku. Územie je významné pre viaceré vtáčie druhy ihličnatých lesov a podhorskej až horskej mozaikovitej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov, s množstvom mokradí a rašelinísk. Oravskou kotlinou prechádza významná migračná cesta Západnými Karpatmi, kde Oravská priehrada je dôležitou zastávkou viacerých vodných a pri vode žijúcich druhov. Stanovištným a klimatickým podmienkam zodpovedá aj druhové zloženie a štruktúra vtáčích spoločenstiev. Horná Orava je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre výskyt a hniezdenie bociana bieleho, bociana čierneho, ďubníka trojprstého, chrapkáča poľného, kuvička vrabčieho, orla krikľavého, hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka  a jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie kalužiaka červenonohého. Na Hornej Orave sa zároveň vyskytuje a pravidelne hniezdi viac ako 1 % slovenskej populácie chriašťa bodkovaného, chriašťa malého, jariabka hôrneho, pôtika kapcavého, lelka lesného, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečneho, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša obyčajného, strakoša veľkého, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta hôrneho.

Tešme sa a vážme si pestrosť avifauny Oravy. Vtáctvo je súčasťou nášho prirodzeného prostredia.