KRESLÍME PRÍRODU – SÚŤAŽ

Rád pozoruješ prírodu? Miluješ je podnety a krásu? Upusti uzdu svojej fantázii a zapoj sa do súťaže “Kreslíme prírodu”.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava spolu s Babiogorskím Parkom Narodowym, Zawoja, Poľsko vyhlasuje súťaž v kreslení “Kreslíme prírodu”, pre všetkých žiakov základných a stredných škôl. Súťaž je realizovaná v rámci mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT / EB / BES / 1 / II / A / 0124) spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

„KRESLÍME PRÍRODU“

SÚŤAŽ V KRESLENÍ – PRAVIDLÁ

realizovanej v rámci mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT / EB / BES / 1 / II / A / 0124) spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

I. CIEĽ SÚŤAŽE:

1.1 Prezentácia krás živej i neživej prírody okolo nás.

1.2 Zameranie sa na krásu prírody a vnímanie jej detailov.

1.3 Rozvoj zručností pozorovania prírody a jej mapovania, ako aj zvyšovanie ekologického povedomia účastníkov.

1.4 Súťaž je súčasťou realizácie mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT / EB / BES / 1 / II / A / 0124) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:

2.1 Organizátormi súťaže sú Babiogórski Park Narodowy so sídlom v Zawoji, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403, Poľsko a Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, (ďalej ako „organizátori“).

III. TERMÍN TRVANIA SÚŤAŽE:

3.1. Súťaž sa začína dňa 14.04.2019. Práce účastníkov budú prijímané do 19.07.2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

3.2. Vyhodnotenie súťaže bude dňa 30. Septembra 2019.

IV. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:

4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných a stredných škôl.

4.2. Do súťaže sa nemôžu prihlásiť rodinní príslušníci organizátorov a iné osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na organizácii a vedení súťaže.

V. CENY:

5.1. Ocenenie budú udeľované v týchto vekových kategóriách:

– triedy základných škôl I.-IV.,

– triedy základných škôl V.-VIII. (v prípade slovenských škôl V.-IX.)

– stredné školy.

V každej kategórii budú udelené tri miesta.

5.2. Okrem toho, môže porota udeliť ceny uznania ďalším 5 účastníkom v každej kategórii.

5.3. Všetci ocenení súťažiaci dostanú pamätný diplom.

5.4. Organizátori odovzdajú ceny do 30. októbra 2019.

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

6.1. Cieľom súťaže je propagácia prírodných hodnôt pohraničia Babej hory zapojením študentov základných a stredných škôl.

6.2. Práca musí byť vytvorená jednotlivcom. Obkreslené práce, alebo práce s dvoma, či viacerými autormi budú zamietnuté.

6.3. Účasť v súťaži je bezplatná.

6.4. Podmienkou účasti v súťaži je doručenie autorských diel spolu s „Registračnou kartou“ a „Vyhlásením zákonného zástupcu autora“ do termínu 19.7.2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky), osobne alebo poštou na sídlo jedného z organizátorov:

– Babiogórsky Park Narodowy, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403, Poľsko,

– Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

v zapečatenej obálke s nápisom “Súťaž”.

6.5. Diela zaslané do súťaže musia byť vlastnými prácami, ktoré neboli pred súťažou publikované, či inak ocenené.

6.6. Každá práca musí byť podpísaná pseudonymom autora (nie vlastným menom).

6.7. Práce by sa mali byť vo formáte A-4, na papieri alebo výkrese s akoukoľvek gramážou, kreslené ceruzkou, pastelkami, či farbami. Téma prác musí súvisieť s charakterom regiónu poľsko-slovenského prihraničného v oblasti Babej hory. Práce môžu predstavovať rastliny, huby, lišajníky alebo zvieratá, ako aj prvky neživej prírody (napr. potoky, jazerá) a krajinu Poľsko-slovenského pohraničia.

6.8. Ku každej práci v zapečatenej obálke pripojte Prílohu č.1: „Registračnú kartu“ a „Vyhlásenie zákonného zástupcu autora“ s nasledujúcimi informáciami:

– pseudonym autora,

– meno a priezvisko autora diela,

– meno a priezvisko rodiča / zákonného zástupcu,

– navštevovaný ročník v škole,

– názov školy,

– adresa, telefónne číslo e-mailovej adresa školy autora,

– názov diela

 

6.9. Každý účastník môže prezentovať iba jednu prácu.

6.10. Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť víťazné diela v tlačenej alebo elektronickej podobe s menom autora.

6.11. Účastníci súťaže súhlasia s použitím diela na účely súvisiace s organizáciou súťaže a po skončení súťaže organizátori použijú práce v propagačnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti so zachovaním osobného autorského práva.

6.12. Každý dospelý účastník je povinný podpísať prihlášku, ktorá je vyjadrením súhlasu s pravidlami a podmienkami účasti na súťaži. V prípade neplnoletých osôb je formulár žiadosti podpísaný rodičmi alebo zákonnými zástupcami.

6.13. Kontakt súťaže:

– Babiogórski Park Narodowy, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403, Poľsko, tel. 0048 33 8775-110, 22, e-mail: park@bgpn.pl

– Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, Zuzana Kertysová, e-mail: zuzana.kertysova@sopsr.sk

6.14. Po udelení výhier autorom víťazných príspevkov uvedených v bode 10 tohto poriadku, organizátor súťaže získava právo použiť ocenené diela na svoju vlastnú činnosť vrátane propagačnej a vzdelávacej a publikačnej činnosti v týchto oblastiach využívania: na akomkoľvek záznamovom médiu, vrátane materiálov zverejňovaných organizátormi a organizátormi sprístupnených tretím osobám vo forme výstav organizovaných organizátormi, alebo na žiadosť tretích strán na ich internetových stránkach a stránkach organizátorov.

6.15. Zaslaním autorských diel spolu s podpísanou prihláškou sa rovná akceptácii predpisov a znamená to, že podávate súhlas so zverejnením svojej práce a mena autora v materiáloch zverejnených organizátormi, počas výstav pripravených organizátormi a na internetových stránkach organizátorov. Účastník súťaže, alebo jeho rodič, či zákonný zástupca zároveň vyhlasuje, že predložené dielo je jeho autorským dielom a právo nakladať s ním nie je v žiadnom prípade obmedzené právami tretích osôb.

VII. AUTORSKÉ PRÁVO:

7.1. Účastník súťaže alebo jeho rodič/ zákonný zástupca podaním prihlášky vyhlasuje, že má nárok na výhradné a neobmedzené autorské právo a súvisiace práva k zaslaným súťažným materiálom.

7.2. Účastník súťaže alebo jeho rodič/zákonný zástupca bezplatne oprávňuje Organizátorov používať zaslané materiály (časovo a územne neobmedzené) na akýkoľvek účel, najmä, ale nie výlučne, vo vydavateľstvách a iných médiách Organizátorov, v týchto oblastiach využívania: na akýchkoľvek dátových nosičoch, vrátane na materiáloch publikovaných organizátormi ako aj sprístupnených organizátormi tretím stranám, vo forme výstav organizovaných organizátormi alebo na žiadosť tretích strán na internetových stránkach organizátorov.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

8.1. Pravidlá súťaže sú k nahliadnutiu v sídlách organizátorov a na ich internetových stránkach.

8.2 Porušenie pravidiel účastníkom bude znamenať jeho vylúčenie zo súťaže.

8.3. Vo veciach ktoré neupravujú pravidlá súťaže sa riadime predpismi Občianskeho zákonníka.

8.4. Osobné údaje účastníkov zaslané do súťaže môže organizátor spracovať za účelom plnenia svojich povinností zo strany organizátora. Údaje budú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. . Účastníci súťaže majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Ak má súťažná kresba, alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len dielo a „autorský zákon“), súťažiaci prihlásením sa do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke.

IX. ZMENY V PRAVIDLÁCH:

9.1. V prípade dodatočných zmien pravidiel súťaže bude účastník súťaže informovaný o zmenách pravidiel elektronickou (emailom), alebo telefonickou formou.

9.2. Účastník súťaže má právo odstúpiť zo súťaže v prípade zmien pravidiel. Nezaslaním oznámenia o vzdaní sa účasti v súťaži do 7 dní znamená, že účastník súhlasí s novými pravidlami súťaže v plnom rozsahu.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Príloha č. 1 „Súťaže v kreslení“  organizovanej  pre implementáciu mikroprojektu “POHRANIČIE PRE KAŽDÉHO” (INT / EB / BES / 1 / II / A / 0124) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

REGISTRAČNÁ KARTA

 

PSEUDONYM AUTORA

………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

 

MENO A PRIEZVISKO AUTORA DIELA

………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

 

MENO A PRIEZVISKO RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

… .. ……………………………………… ………………………………………….. …………………………………………………..

 

NAVŠTEVOVANÝ ROČNÍK V ŠKOLE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NÁZOV ŠKOLY

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………………….

 

ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO E-MAILOVEJ ADRESA ŠKOLY AUTORA

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………………….

………………………………………….. ………………………………………….. .. ………………………………………………….

 

NÁZOV DIELA

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………………….

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU AUTORA

(vyplnené a podpísané zákonným zástupcom neplnoletého účastníka súťaže v kreslení)

Súhlas dospelého účastníka alebo zákonného zástupcu (v prípade, ak je účastník súťaže mladší ako 18 rokov, až do dňa odoslania diela). Vyhlásenie bez podpisu zákonného zástupcu, nemôže byť zaradené do súťaže.

 

Ja, dolu podpísaný zákonný zástupca účastníka „Súťaže v kreslení“ organizovanej Babiogorskim Parkom Narodowym so sídlom v Zawoji, Poľsko a Správou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v Námestove, Slovenská republika súhlasím s odovzdaním všetkých autorských práv a práv súvisiacich s neobmedzeným využívaním diela organizátormi súťaže. Vydávam súhlas na využívanie diela organizátormi na nasledovné ciele:

– množenie tlačou, jednorazovým alebo viacnásobným zverejnením diela na stránkach novín, vrátane trvalých a príležitostných zverejnení a tiež použitia diela na propagačné účely,

– množenie tlačou, jednorazovým alebo viacnásobným zverejnením diela v publikáciách a v propagačných materiáloch organizátorov,

– zverejnenie na webových stránkach organizátorov súťaže,

– mnou zastúpený súťažiaci prihlásením sa do súťaže udeľuje organizátorom súťaže nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia organizátora. Údaje budú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. . Budem mať zabezpečené právo na prístup k údajom a na ich opravu. Udeľujem organizátorom súťaže nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke.

 

Vyhlasujem, že som si prečítal / a zmluvné podmienky a súhlasím s podmienkami v nich obsiahnutými. Podrobné pravidlá sú k dispozícii na internetových stránkach organizátorov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov …………………………………………………………………………………

(meno a priezvisko autora kresby) na potreby nutné na vykonanie náborového procesu (v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. . v znení neskorších predpisov).

 

…………………………………………..                                                                 ………………………………………………………….

Dátum a podpis autora diela                                                                     Dátum a podpis rodiča / zákonného zástupcu